0

Mijn winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Wilt u onze algemene voorwaarden opslaan of afdrukken? Download als PDF

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Betongoed.nl, gevestigd te Lunteren en de klant (koper).

 

Artikel 2  Overeenkomst.

2‑1      De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Betongoed.nl door zijn bevestiging.

2‑2      Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, maten enz., alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door Betongoed.nl bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 

Artikel 3  Intellectuele eigendomsrechten.

3‑1      Op alle door Betongoed.nl verstrekte ontwerpen, tekeningen, monsters en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

3‑2      De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, tekeningen, monsters en modellen blijven Betongoed.nl zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

 

Artikel 4  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Betongoed.nl binden de laatste niet, voor zover ze door Betongoed.nl niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 7  Wijziging van de opdracht.

7‑1      Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de koper extra in rekening gebracht.

7‑2      Door de koper, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper tijdig en schriftelijk aan Betongoed.nl ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de koper.

7‑3      Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Betongoed.nl buiten zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.

 

Artikel 8  Prijzen.

8‑1      Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

8‑2      Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden verrekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9  Leveringstermijnen.

9‑1      De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper Betongoed.nl schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Betongoed.nl zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.

9‑2    Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de koper zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Facturatie conform het artikel “Betalingen” kan in dat gewoon geschieden en de koper is verplicht deze factuur conform de afgesproken betalingstermijn te verrichten.

 

Artikel 10  Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Betongoed.nl aangegeven. De klant kan kiezen voor het afhalen van de order. Afhalen is alleen mogelijk bij onze vestiging in Lunteren (Bruinehorstweg 30).

 

 

 

Artikel 11  Gedeeltelijke levering.

Het is mogelijk dat een product in backorder wordt geplaatst, ondanks het feit dat Betongoed.nl meldt dat het product wel voorradig is.

 

Artikel 12  Aansprakelijkheid.

12‑1    Betongoed.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de koper, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de koper in het onderhoud van de geleverde producten;
 4. Beschadigingen aan de geleverde producten ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
 5. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 6. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
 7. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

12‑2    Betongoed.nl is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de koper en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Betongoed.nl of van hen, die door Betongoed.nl te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).

12‑3    Betongoed.nl zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en / of gevolgschade van een koper te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

Artikel 13  Reclame.

13‑1    Koper is verplicht terstond na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Betongoed.nl terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de koper niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Betongoed.nl wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de koper geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

13‑2    Betongoed.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

13‑3    Indien de reclame naar het oordeel van Betongoed.nl juist is, zal Betongoed.nl hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 14  Garantie.

14‑1    Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Betongoed.nl aan de koper garantie voor materiaal‑ en fabricagefouten, die bij normaal gebruik ontstaan. Betongoed.nl zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal‑ en fabricagefouten of indien Betongoed.nl na overleg met de koper gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

14‑2    Voor alle producten die Betongoed.nl niet zelf vervaardigt, verleent Betongoed.nl nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen doch niet op uren. Deze worden in rekening gebracht.

14‑3    Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek‑ resp. importeurs‑ of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 15  Afwijkingen materiaal / andere grondstoffen.

15‑1    Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

15‑2    Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Betongoed.nl doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

 Artikel 16  Overmacht.

16-1    Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Betongoed.nl of de koper, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Betongoed.nl, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Betongoed.nl, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Betongoed.nl overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de koper enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

16-2    Betongoed.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de koper verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 17  Annuleren.

17‑1    De koper heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de order binnen 7 werkdagen na betaling, te retourneren. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de producten ongebruikt en onbeschadigd door Betongoed.nl worden ontvangen. Betongoed.nl betaalt binnen 30 dagen na annulering het ontvangen bedrag minus de verzendkosten terug.

17‑2    Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Betongoed.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18  Eigendomsvoorbehoud.

Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 19  Retentierecht.

Wanneer Betongoed.nl goederen van de koper onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de koper voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Betongoed.nl heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de koper nog betalingen verschuldigd is.

 

Artikel 20  Wanprestatie en ontbinding.

20‑1    Indien de koper op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Betongoed.nl ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

20‑2    Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Betongoed.nlheeft voorts ingeval koper een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

20‑3    Betongoed.nlis indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de koper op grond van door Betongoed.nlreeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Betongoed.nlop vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 21  Betaling.

21‑1    Orders kunnen middels iDeal, Mister Cash, Paypal worden betaald.

21‑2    Betongoed.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de koper alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21‑3    Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

21‑4    Uit het enkele feit dat Betongoed.nl zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 22  Toepasselijk recht.

Op alle door Betongoed.nl gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 23  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Betongoed.nl, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.